Podpisanie Projektu Norweskiego.

W piątek 22 września 2023 roku,   

W obliczu zmian demograficznych takich jak starzenie się społeczeństwa oraz niski wskaźnik dzietności podpisujemy Porozumienie, by godna praca stała się niezbywalnym dobrem pracowników i mieszkańców naszego miasta, a rzetelna współpraca Stron była inspiracją do podejmowania kolejnych działań na rzecz rozwoju pracowników.

          POROZUMIENIE O  WSPÓŁPRACY  PARTNERSKIEJ

wynegocjowane w ramach projektu pod nazwą: „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” realizowanego wspólnie przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” oraz Norweski Związek Pracowników Komunalnych

i Powszechnych Fagforbundet,

zawarte w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy :

Stroną Pracodawców:

Stroną Pracodawców:

  1. Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Stefana Batorego 8, reprezentowanym przez Pana Leszka Heinzel – Dyrektora.
  2. Piotrkowskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej 4, reprezentowanymi przez Pana Michała Rżanka -Prezesa.
  3. Domem Pomocy Społecznej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim  przy ul. Franciszka Żwirki 5/7, reprezentowanym przez Panią Danutę Ratajską – Dyrektora.
  4. Elektrociepłownią Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 75, reprezentowaną przez Pana Marka Krawczyńskiego- Prezesa Zarządu.
  5. Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 73 , reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Stankowskiego -Prezesa.

a

Organizacjami zakładowymi zrzeszonymi w Regionie Piotrkowskim „NSZZ Solidarność” reprezentowanym przez Pana Romana Stawickiego- Przewodniczącego Zarządu Regionu.

  1. Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , reprezentowaną przez  Pana Pawła Warakomskiego Przewodniczącego oraz Panią  Paulinę Chamernik Sekretarza.
  2. Organizacją Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim, reprezentowaną przez  Panią Iwonę Grabowską Przewodniczącą oraz Panią Urszulę Dygas Sekretarza.
  3. Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność”  w  Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim, reprezentowaną przez  Pana Jacka Łabuzińskiego Przewodniczącego oraz Pana Adama Skurę Z-cę Przewodniczącego.
  4. Organizacją  Zakładową NSZZ „Solidarność” w Elektrociepłowni Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, reprezentowaną przez Pana Tomasza Przybyła Przewodniczącego oraz Pana  Arkadiusza Szprynga Skarbnika.
  5. Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” przy MZK Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, reprezentowaną przez Pana Marka Pązika –Z-cę Przewodniczącego.

oraz

Miastem Piotrków Trybunalski reprezentowanym przez:

    Krzysztofa Chojniaka– Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 Na zakończenie Przewodniczący Roman Stawicki powiedział

„Liczę iż ustalenia z porozumienia przejdą na porozumienia w Organizacjach, Pochwalił determinację wszystkich osób które brały udział w tym wydarzeniu i wskazał na fakt osiągnięcia porozumienia na szczeblu Regionu.